Controlling

Súbor všetkých prehľadov na sledovanie hospodárenie firmy, rozbor odberateľských vzťahov a štruktúry jednotlivých účtov, sledovanie nákladového účtovníctva a budúceho vývoja finančnej situácie firmy. Tieto zostavy je možné filtrovať výberom obdobia, účtov, zákaziek, stredísk, dokladových radov, obchodných partnerov a ďalších kritérií. Všetky zostavy sú podporované exportom do formátu MS Excel.
Zostavy sú rozdelené tematicky podľa ich charakteru:

Výsledovka po mesiacoch 710 - Program zostaví účet 710 (teda prehľad nákladov, výnosov a ich rozdiel) po jednotlivých mesiacoch, možnosť medziročného porovnania.

 • Univerzálne otázky a grafy - Komplexný prehľad pre sledovanie vývoja obratov na účtoch, s filtráciou na partnera a protiúčtami s možnosťou sumarizácie podľa dňa, týždňa, mesiaca, kvartálu, roku, zákazky, strediska a zákazky. Výhodou je predovšetkým grafické spracovanie so zadaním na zostatky, obraty strany MD, D a saldo (prírastky, úbytky)
 • Cash-flow - perspektívne na 12 týždňov
 • Cash-flow - perspektívne na 12 mesiacov
 • Cash-flow - priamou metódou (výkaz) - Ide o spracovanie cash-flow priamo metódou, tzn. určením spotreby skutočných peňažných prostriedkov s rozdelením na konkrétne účty. PREMIER system je schopný vďaka väzbovej technológii, tzn. previazanosti faktúr na doklady o úhrade, určiť spotrebu peňazí na konkrétne účty
 • Cash-flow - detailné priamou metódou - výkaz s rozčlenením na analytické účty
 • Výsledovka po mesiacoch 710 - Program zostaví účet 710 (teda prehľad nákladov, výnosov a ich rozdiel) po jednotlivých mesiacoch, možnosť medziročného porovnania
 • Mesačné obraty - zobrazenie obratu vybraných účtov, možnosť komparácie k obdobiu v minulom roku
 • Porovnanie s plánom a prognózou - komparácia obratov na účtoch v režime Plánov a prognóz so skutočnosťou
 • Analýza výkyvov v obratoch - zostava výkyvov v hospodárení firmy, resp. obratoch podľa zadaného kritéria "odchýlky geometrického priemeru v obratoch!"
 • Obraty na účtoch podľa zákaziek - nástroj pre sledovanie obratov na jednotlivých zákazkách, možnosť tlače s detailami až na jednotlivé doklady
 • Obraty na účtoch podľa stredísk - nástroj pre sledovanie obratov na jednotlivých strediskách, možnosť tlače s detailmi až na jednotlivé doklady
 • Obraty na účtoch podľa dokladových radov
 • Obraty na účtoch podľa kódov DPH
 • Obraty na účtoch podľa teritórií - grafické zobrazenie zákaziek firmy na území SR (mapa podľa PSČ), legenda podľa obratu odberateľa
 • Bonita odberateľov - prehľad o priemernej dobe omeškania platieb odberateľov, určenie bonity odberateľa, určené pre stanovenie zliav a bonusov a pre určenie individuálnej doby splatnosti
 • Bonita dodávateľov
 • Pohľadávky podľa doby omeškania
 • Záväzky podľa doby omeškania
 • Záväzky podľa najväčších veriteľov
 • Saldokonto partnerov
 • Saldokonto partnerov po splatnosti
 • Obraty / zostatky účtov HK z viacerých firiem

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia