Evidencia majetku

Modul Evidencia majetku poskytuje komplexný nástroj pre evidenciu investičného hmotného, ​​nehmotného a drobného majetku. Celý modul je doplnený o evidenciu finančného majetku, lízingu, evidenciu rezerv a managmentu majetku. Prepracovaná karta majetku so širokou škálou možností a funkcií umožňuje neobmedzené možnosti pre sledovanie najrôznejších údajov k majetku, vo vzťahu k zodpovednosti zamestnancov za zverený majetok či evidenciu príslušenstva a údržbu. Samozrejmosťou je automatizované účtovanie do denníka (podľa zákaziek, stredísk), hromadné pohyby majetku a rozsiahle výstupy ako nad samotnými kartami, tak nad jednotlivými pohybmi. Možnosť editácie odpisových plánov.

Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku

(Tu sa eviduje aj drobný odpisovaný majetok.) Na karte majetku sa zadávajú všetky údaje k majetku (evidenčné, účtovné, daňové). Po uložení karty program vygeneruje daňový a účtovný odpisový plán, ktorý je užívateľovi prístupný a môže ho prípadne upraviť (tlačidlo "Odpisovanie"). Pomocou tlačidla "Pohyby" je možné zadávať k majetku technická zhodnotenie, navýšenie ceny, vyradenie a pod. Po zadaní pohybu program prepočíta odpisové plány.

Evidencia drobného investičného majetku

Sú tu 2 moduly - jeden pre evidenciu drobného hmotného majetku, druhý pre evidenciu drobného nehmotného majetku. Práca s týmito modulmi je rovnaká ako u modulov dlhodobého majetku, až na to, že tu nie je talčidlo pre zobrazenie a editáciu odpisových plánov.

Finančný majetok

Modul slúžiaci k evidencii finančného majetku. Jednotlivé zápisy predstavujú jednotlivé pohyby. Nie je to teda tak, že by v tomto module bol systém majetkových kariet. V kolónke "Pohyb" sa určí typ pohybu (nákup, predaj, precenenie ....), v kolónke "typ" potom možno vybrať typ finančného majetku (akcie, obligácie ....). Tento číselník si užívateľ vytvára sám. V kolónke "Partner" sa vyberie firma, ktorá cenný papier vydáva (výber prebieha z číselníka partnerov), na ďalšom riadku sa automaticky vyplnia základné imanie partnera, ak boli predtým zadaný (pomocou pohybu "zmena základného imania partnera"). Po zadaní množstva a nominálnej hodnoty sa automaticky vypočíta podiel ceny k zákl. imaniu partnera.

Moduly "Ostatný majetok, zásoby" a "Ostatná evidencia"

Modul "Ostatný majetok, zásoby" slúži na evidenciu zásob. Štýl práce je tu rovnaký ako v module drobného majetku. Modul "Ostatná evidencia" je určená pre sledovanie evidencií, ktoré nepatria do majetku ani zásob (použitie je univerzálne podľa potrieb užívateľa).

Management majetku

V tomto module je možné súčasne sledovať všetky typy majetkových kariet (hmotný, nehmotný, drobný hmotný, drobný nehmotný, ostatné zásoby) alebo príslušný filter nastaviť na požadovaný typ majetku. Nemožno tu upravovať účtovné údaje, len príslušenstvo a záznamy o údržbe. Modul je teda primárne určený pre pracovníkov, ktorí nemajú právo prístupu do majetkových modulov, ale potrebujú k jednotlivým majetkom vykonávať (a to aj hromadne) zápisy o údržbe, prípadne príslušenstva.

Prehľady, účtovanie

Tento modul obsahuje niekoľko prehľadov a funkcií. Okrem niekoľkých prehľadov majetku a odpisov členených z účtovného a daňového pohľadu je tu aj funkcia pre účtovanie majetku. Zaúčtovanie prebieha vždy za vybraný mesiac (alebo viac mesiacov naraz) a možno ho vykonávať detailne aj súhrnne (za účty a strediská).

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia