Finančná analýza

Finančná analýza je profesionálny nástroj pre analýzu firmy a je určená manažérom, investorom, veriteľom a všetkým tým, ktorí potrebujú mať informácie potrebné pre správne rozhodnutia na riadenie firiem.
Finančná analýza slúži predovšetkým na posúdenie finančného zdravia firmy, odkrývanie slabín v hospodárení firmy, k varovaniu pred finančnými ťažkosťami, k porovnávaniu vlastných ukazovateľov k teoreticky doporučeným hodnotám či ukazovateľom konkurenčných firiem a príprave podkladov pre riadiace rozhodnutia. V neposlednom rade tiež poskytuje náročnejšie podklady pre banky o bonite firmy. Všetko je automaticky čerpaných z dát PREMIER system.

Vlastnosti a funkcie

 • Sledovanie mesačné, kvartálne, polročné, ročné
 • grafické zobrazenie 2D, 3D
 • slovenská a česká verzia podľa platnej legislatívy
 • cudzojazyčné mutácie slovenskej verzie - anglická, nemecká
 • export všetkých tabuliek do formátov - grafických (pdf, html, jpeg, ...) i dátových (doc, xls, odt, ...)

Obsah

Aktíva

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry aktív firmy - štruktúry celkového majetku, dlhodobého nehmotného majetku, zásob, pohľadávok (dlhodobých, krátkodobých) atď. Horizontálna a vertikálna analýza.

Pasíva

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry pasív firmy - štruktúry celkových zdrojov, vlastného kapitálu, rezerv, záväzkov (dlhodobých, krátkodobých), bankových úverov a ďalších ukazovateľov. Horizontálna a vertikálna analýza.

Pomerové ukazovatele

 • Rentability - hodnotia výnosnosť hospodárenia firmy
 • Likvidity - hodnotia schopnosť firmy dodržať svoje krátkodobé záväzky
 • Aktivity - intenzita využitia majetku firmy
 • Zadlženosti - porovnávajú podiel vlastných a cudzích finančných zdrojov
 • Báza finančných fondov - schopnosť vytvoriť peňažné prostriedky

Náklady

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry nákladov firmy - štruktúry celkových nákladov, prevádzkových, osobných, výkonových, finančných a celkových daní z príjmov. Možnosť kumulatívneho zobrazenia.

Výnosy

 • Komplexné ukazovatele pre analýzu štruktúry výnosov firmy - štruktúry celkových výnosov, prevádzkových, osobných, výkonových, finančných a celkových daní z príjmov. Možnosť kumulatívneho zobrazenia.

Pyramidálny rozklad ROE

 • Pyramidálny rozklad štruktúry rentability vlastného kapitálu a analýza o väzbách medzi jednotlivými ukazovateľmi

Bankrotné modely

 • Sú to tzv. systémy včasného varovania, tzn. vypovedajú o tom, či podnik do určitej doby a s určitou pravdepodobnosťou zbankrotuje - Altmanovo Z - skóre, Tafflerov model

Bonitné modely

 • Sú to tzv. systémy včasného varovania, tzn., ktoré sa snažia bodovým hodnotením stanoviť bonitu hodnoteného podniku, tzn. hodnotenie finančnej stability, výnosovej situácie či celkovej situácie - Kralickov QuickTest

Spider analýza

 • Ukazuje vzájomnú závislosť medzi pomerovými ukazovateľmi a mieru ich vzájomného ovplyvňovania

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia