PREMIER Outsourcing

Spoločnosť PREMIER system od začiatku roku 2006 rozšírila ponuku svojich služieb o tzv. PREMIER outsourcing, teda možnosť využívať informačný software, ktorý je prevádzkovaný na mimofiremnom výkonnom serveri. V praxi to znamená, že klient sa prostredníctvom vybranej technológie pripája k dátovej základni informačného systému, ktorej vlastníkom a správcom je outsourcingová spoločnosť (PREMIER system a.s.), ktorá na základe zmluvného vzťahu poskytuje užívateľovi komplexnú starostlivosť a servis informačného programu PREMIER system. Táto tiež preberá všetku zodpovednosť za prevádzku informačnej technológie a všetky úkony spojené s jej prevádzkou a údržbou.

Táto služba je profesionálnym doplnkom ponuky našej spoločnosti a už od začiatku zavedenia sa stala vyhľadávanou novinkou. Za krátku dobu fungovania bolo už poskytnutých stovky licencií k outsourcingu.

premier outsourcing

Dôvody pre zriadenie outsourcingu

On-line prepojenie vzdialených pobočiek - vytvorenie jednotného on-line systému pre vzdialené pobočky. Výkonný server, ktorý je napojený na vysoko výkonné odosielanie zaistí dokonalé a rychlé fungovanie chodu všetkých pobočiek s centrálnym riadením on-line.
Modernizácia vnútornej siete - pre klienta, ktorý potrebuje radikálne modernizovať hardwarové a softwarové vybavenie svojej vnútornej siete, čo v prípade viacerých PC staníc v sieti obnáša veľké finančné prostriedky na zaobstaranie, správu a údržbu. Voľba outsourcingu mu poskytuje lacné a bezstarostné posilnenie prevádzky informačného systému, často bez nutnosti nákupu nového hardware.
Účtovné firmy - napojenie svojich klientov - tento systém umožní účtovnej firme napojiť na centrálne dáta svojich klientov, ktorí spravidla obstarávajú prvotné doklady (faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy). Klient prostredníctvom obmedzenej licencie k programu obstaráva účtovnej firme on-line doklady do systému, do ktorého má samozrejme tiež účtovná firma prístup. Pre tieto účely ponúkame klientom účtovných firiem cenovo zvýhodnené licencie k programu PREMIER system pre vybranú prácu.
Kancelária na cestách - outsourcing umožňuje majiteľom, vedúcim pracovníkom a obchodným zástupcom obstarávať a nahliadať z "terénu" do systému na aktuálny stav svojej firmy odkiaľkoľvek, či už z územia SR alebo mimo neho.

Výhody služby PREMIER outsourcing

zákazník nemusí vlastniť server ani potrebný software (Windows 2003 server)
možnosť pripojenia cez internet odkiaľkoľvek, vrátane mobilných zariadení ako napr. IPAD, Iphone, Android ... Automaticky sa tým rieši aj problematika decentralizovaných pobočiek
zákazník nemusí robiť zálohy a spravovanie siete
výrazne vyššia rýchlosť, bezpečnosť a stabilita (všetky výpočty prebiehajú na serveri), na stanicu sa prenášajú len stlačené klávesy na klávesnici, obraz a popr. tlačové úlohy - viď. tiež PREMIER journal č. 6)
operatívnejšie riešenie prípadných problémov v systéme

Ďalšie funkcie a výhody outsourcingu

on-line technická podpora
efektívne riadenie nákladov na oblasť IT
rozloženie nevyhnutných investičných výdavkov na IT do dlhšieho časového obdobia
zaistenie pravidelného zálohovania a archivácie všetkých dát
bezpečnosť, kvalita a dostupnosť informácií poskytovaných informačným systémom, pružná reakcia na potreby spoločnosti

Odporúčané nastavenie

pre pripojenie z Windows sa použije príslušenstvo - pripojenie k vzdialenej ploche
pre pomalšie internetové pripojenie sa odporúča používať vzhľad premiera "PREMIER - terminal" (ponúkne sa automaticky, natrvalo je možné predvoliť v užívateľských predvoľbách - pracovná plocha) a rozlíšenie terminálovej obrazovky 1024 x 768, 16 bit
pre pripojenie z MAC OS si stiahnete aplikáciu Microsoft Remote Desktop Connection Client for Mac
pre pripojenie cez Ipad alebo Iphone sa odporúča aplikácia iTap RDP s nastaveným rozlíšením 1024 x 768, 16 bit (aplikáciu si do mobilného zariadenia stiahnete pomocou iTunes Store)

Chcete si vyskúšať prevádzku na outsourcovanom serveri? Rádi Vám túto možnosť poskytneme úplne bezplatne. Informácie k tejto službe Vám poskytneme na adrese podpora@premier-system.sk, alebo tel. 034/2251014.

 

Technické a prevádzkové parametre Outsourcing PREMIER system:

Čo je to outsourcing?

Outsourcing je služba určená klientom, ktorí chcú mať prístup k svojmu informačnému systému odkiaľkolvek. Klientom ktorí nechcú investovať do najmodernejšieho hardwaru, nechcú sledovať vývoj hardwarových technológií a tým, ktorí nechcú zamestnávať špičkových odborníkov v oblasti IT.

Ako to funguje?

Klient sa prihlási vzdialenou plochou na server firmy Premier System a.s., kde se mu po prihlásení spustí Premier. Všetok výpočtový výkon rieši teda výkonný server a nie PC klienta.

Ako je zaistená bezpečnosť?

Existujú dve roviny zabezpečenia, fyzická a aplikačná, pričom obe sú zaistené na tej najvyššej technologickej úrovni. Fyzická - servery sú umiestnené v profesionálnom Dátovom centre v centre Ostravy alebo Prahy pod neustálym dohľadom dohľadového centra. Dátové centrum je zabezpečené 24 hodinovou pozorovacou službou bez možnosti prístupu nepovolaných osôb. Čo sa týka aplikačnej roviny, komunikácia je zabezpečená protokolom RDP. Všetku komunikáciu so servermi a okolitým svetom riadi profesionálny firewall, podozrivú komunikáciu zakáže, prípadné povolenie takejto komunikácie môže dať školený IT špecialista.

Čo keď v dátovom centre vypne elektrina?

Transformátory v datacentrách Master DC sú zálohované niekoľkými zdrojmi elektrickej energie pre prípad výpadku elektrickej siete. Plná záloha je zaistená cez paralelný alebo sériovo zapojený niekoľkými UPS jednotkami so samostatnými bateriovými modulmi. Ďalšia záloha energie je realizovaná dieselovými motorgenerátormi. Zaručená doba zálohy bez tankovania je vždy minimálne 24 hodín. V prípade zapojenia viacerých dieselových agregátov je použitý automatický záťažový prenosový switch pre synchronizáciu ich prevádzky.

Ako prebiehajú zálohy dát?

Naše servery sa denne naplno zálohujú na externé diskové polia, tieto dáta sa potom navzájom prenášajú medzi dátacentrami v Prahe a Ostrave, tzn. pokiaľ „vyhorí" datacentrum v Ostrave plná záloha dát je v Prahe.

Na akom hardware služba outsourcing funguje?

Firma Premier system a.s. využíva najmodernejšiu serverovú technológiu firmy HP Blade server. Servery sú väčšinou dvoj procesorové s minimálnou veľkosťou RAM 8 GB. Firma disponuje 6-timi takými servermi. Diskové polia sú realizované na vysoko bezpečnom poli RAID 5.

Ako je zaistená konektivita do internetu?

Ako v Prahe tak v Ostrave sú dátové centrá pripojené do hlavných internetových sietí. Technické zázemie pre vysokokapacitnú IP konektivitu zaisťujú robustné CISCO technológie, na ktorých je vybudovaná hlavná sieť. Výpadky pripojenia internetu dátového centra sú za 6 rokov celkovo zrátané na 2 hodiny.

Premier system a.s. garantuje pravidelnú aktualizáciu systému, zálohovanie dát, modernizáciu hardware a pravidelnú aktualizáciu a modernizáciu operačných a zabezpečovacích systémov a údržbu.

 

Outsourcing - všeobecný popis

Veľa firiem sa v dnešnej dobe vážne zaoberá myšlienkou zlepšenia a väčšej efektivity fungovania ich informačného systému vo firme, čo so sebou prináša často nutnosť nákupu nového hardware, operačných systémov, potrebu servisu, starostlivosť o nové technológie, potrebu zriadenia modernejšej konektivity k internetovej sieti a také kroky vyžadujú nemalé finančné náklady nielen pre prvotné obstaranie, ale prináša to so sebou i ďalšie budúce prevádzkové náklady.
Aby sa firma nemusela týmito otázkami zaoberať, ponúka sa možnosť využitia tzv. Outsourcingu, resp. služieb outsourcingovej spoločnosti a prenechania riešenia svojch potrieb odborníkom.

Čo je Outsourcing

Toto anglické slovo vzniklo zložením slov ,,outside", teda vonkajší a ,,resource" zdroj, z čoho vyplýva, že ide predovšetkým o využitie externých zdrojov, čo umožňuje ekonomickým subjektom sústrediť sa len na tie aktivity, ktoré sú priamym zdrojom zisku, čo zaisťuje stabilitu a dlhodobý rozvoj firmy.
Poskytovať informačné technológie formou outsourcingu znamená poskytovať služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a vývojom IT tak, že zákazník nerieši problematiku rozvoja, servisu a upgrade hardware a základného software. Tieto starosti zverí spoločnosti, ktorá tieto vnútropodnikové procesy dokáže realizovať kvalitnejšie, efektívnejšie a teda lacnejšie. Na strane zákazníka tak dochádza k minimalizácii rizika náhlych technologických zmien. Firma má záruku, že bude disponovať najmodernejšími technológiami a odbornými znalosťmi a informačné technológie využíva len pre realizáciu svojich obchodných zámerov. Za prevádzku a stabilitu aplikácií je v zmluvne definovanej miere úplne zodpovedný poskytovateľ komplexného outsourcingu IT.

Čo potrebuje užívateľ Outsourcingu

Okrem kancelárskeho vybavenia predovšetkým konektivitu (najlepšie trvalé pripojenie) do dátového centra a pracovnú stanicu s OS Windows.

Funkcie a výhody Outsourcingu

Skvalitnenie a zrýchlenie fungovania informačného systému prostredníctvom kvalitného a vysoko výkonného hardwarového vybavenia outsourcingovej spoločnosti s využitím veľkokapacitnej konektivity, ktorá umožňuje veľmi rýchlu prácu v systému.

Nižší stav zamestnancov

Ďalšou prednosťou je, že nemusíte mať na danú činnosť vlastných zamestnancov a môžete služby týchto špecialistov odoberať presne v tom rozsahu, v akom ich aktuálne potrebujete. Nemusíte sa teda priebežne vyrovnávať s nedostatkom či prebytkom vlastných pracovníkov. To platí najmä pre malé spoločnosti, ktorým sa často neoplatí zamestnávať na každú špecializovanú činnosť iného zamestnanca. Pri porovnaní ceny práce vlastných zamestnancov s nákladmi na outsourcing, je vždy potrebné do celkovej čiastky na vlastného člověka zahrnúť aj náklady na vytvorenie a udržanie jedného pracovného miesta, alebo sumu potrebnú na školenie potrebného zamestnanca.

Aktualizácia a zaistenie najnovších IT a hardware

Firma nemusí vynakladať snahu na držanie kroku s rýchlym tempom vývoja najnovších informačných technológií. Tieto činnosti zaisťuje outsourcingová spoločnosť a dáva klientovi možnosť využívať tieto technológie. Zaisťuje skvalitňovanie hardwarového a softwarového portfólia, určeného k prevádzke programu a ďalších činností.

Absencia investičných rizík

Investičné riziká poskytovateľa sú rozložené na viacero zmluvných klientov, čo podstatne znižuje riziká, ktoré by niesla len jedna spoločnosť.

Obmedzenie rizík pri výpadku služby

Riziká spojené s prípadným výpadkom služby sú prenášené na poskytovateľa, ktorý na základe zmluvného vzťahu garantuje vysoké zabezpečenie proti výpadku prípadne aj finančnú kompenzáciu, na základe poistenia pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi.

Jednoduchá kalkulácia nákladov

Užívateľ má presný prehľad o súčasných a budúcich nákladoch spojených s prevádzkou informačnej technológie, čo je možné len veľmi ťažko pri vlastnej prevádzke IT.

 

Cenník služby PREMIER outsourcing bol stanovený následovne:

1 užívateľ

jednorazovo: zriaďovací poplatok: 80,- EUR (v cene sú zahrnuté všetky nastavenia nutné pre chod systému vrátane tlačiarní, ...), terminálová licencia: 78,96 EUR/užívateľ.

mesačne: 24,- EUR (v cene je kompletná údržba, zálohovanie, leasing licence Windows 2003 servera) Vedľa systému PREMIER a dát má zákazník k dispozícii aj 3 Gbyte miesta na HDD.

Do 3 užívateľov

jednorazovo: zriaďovací poplatok: 200,- EUR (v cene sú zahrnuté všetky nastavenia nutné pre chod systému vrátane tlačiarní, ...), terminálová licencia: 78,96 EUR/užívateľ.

mesačne: 54,- EUR (v cene je kompletná údržba, zálohovanie, leasing licence Windows 2003 servera) Vedľa systému PREMIER a dát má zákazník k dispozícii aj 3 Gbyte miesta na HDD.

Do 5 užívateľov

jednorazovo: zriaďovací poplatok: 240,- EUR (v cene sú zahrnuté všetky nastavenia nutné pre chod systému vrátane tlačiarní, ...), terminálová licencia: 78,96 EUR/užívateľ.

mesačne: 78,- EUR (v cene je kompletná údržba, zálohovanie, leasing licence Windows 2003 servera) Vedľa systému PREMIER a dát má zákazník k dispozícii aj 4 Gbyte miesta na HDD.

Do 10 užívateľov

jednorazovo: zriaďovací poplatok: 400,- EUR (v cene sú zahrnuté všetky nastavenia nutné pre chod systému vrátane tlačiarní, ...), terminálová licencia: 78,96 EUR/užívateľ.

mesačne: 134,- EUR (v cene je kompletná údržba, zálohovanie, leasing licence Windows 2003 servera) Vedľa systému PREMIER a dát má zákazník k dispozícii aj 6 Gbyte miesta na HDD.

Do 20 užívateľov

jednorazovo: zriaďovací poplatok: 680,- EUR (v cene sú zahrnuté všetky nastavenia nutné pre chod systému vrátane tlačiarní, ...), terminálová licencia: 78,96 EUR/užívateľ.

mesačne: 222,- EUR (v cene je kompletná údržba, zálohovanie, leasing licence Windows 2003 servera) Vedľa systému PREMIER a dát má zákazník k dispozícii aj 10 Gbyte miesta na HDD.

Nad 20 užívateľov
podľa dohody

V prípade, že užívateľ má požiadavku na iný počet užívateľov než je uvedený v cenníku, je poplatok za každého ďalšieho užívateľa 16,- EUR, ktorý je pripočítaný k cene dolnej hladiny rozsahu uvedeného v ceníku, tzn. v prípade požiadavky na 6 užívateľov sa bude kalkulovať variant do 5 užívateľov 78,96 EUR plus 16,- EUR na ďalšieho užívateľa.

Ceny sú platné jeden rok od podpísania zmluvy. Zmena cien pred podpísaním zmluvy je vyhradená. Licencie na samostatný software PREMIER sú cenovo zhodné a samozrejme sa dajú preniesť z hardware zákazníka.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia